• Biegamy i zachęcamy do biegania innych

  • Gliwice biegają!

  • Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa

  • Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice

Copyright 2020 - AKMB Pędziwiatr Gliwice

Spis treści

Regulamin Amatorskiego Klubu Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice

§ 1

Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice zwany dalej Klubem jest klubem sportowym działającym w formie sekcji przy Stowarzyszeniu Rozwoju Czechowic (siedziba w Gliwicach, ul. Nad Łąkami 1).

§ 2

Celem Klubu jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania;

2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;

3) promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia;

4) promowanie miasta Gliwice i województwa śląskiego.

§ 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

2) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu;

3) wspieranie inicjatywy budowy i wyznaczania ścieżek biegowych;

4) organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe;

5) organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych dla członków Klubu;

6) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

7) wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie miasta i województwa,;

8) organizowanie sympozjów i konferencji;

9) działania marketingowe i promocyjne;

10) współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego;

11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze;

12) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.

§ 4

1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która:

1) została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Zasady przyjmowania członków do Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia;

2) w sposób pisemny wyraziła wolę przystąpienia do Klubu.

2. Przyjęcia nowych członków do Klubu dokonuje Zarząd Klubu w ciągu dwóch miesięcy od daty pisemnego wniosku złożonego w tej sprawie przez osobę zainteresowaną.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu, osoba zainteresowana ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej poinformowania o decyzji Zarządu Klubu złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Klubu (za pośrednictwem Zarządu Klubu), które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Oto my

Nasze starty