• Biegamy i zachęcamy do biegania innych

  • Gliwice biegają!

  • Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa

  • Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice

Copyright 2021 - AKMB Pędziwiatr Gliwice

Regulamin Amatorskiego Klubu Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice

§ 1

Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędziwiatr Gliwice zwany dalej Klubem jest klubem sportowym działającym w formie sekcji przy Stowarzyszeniu Rozwoju Czechowic (siedziba w Gliwicach, ul. Nad Łąkami 1).

§ 2

Celem Klubu jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania;

2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;

3) promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia;

4) promowanie miasta Gliwice i województwa śląskiego.

§ 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

2) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu;

3) wspieranie inicjatywy budowy i wyznaczania ścieżek biegowych;

4) organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe;

5) organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych dla członków Klubu;

6) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

7) wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie miasta i województwa,;

8) organizowanie sympozjów i konferencji;

9) działania marketingowe i promocyjne;

10) współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego;

11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze;

12) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.

§ 4

1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która:

1) została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Zasady przyjmowania członków do Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia;

2) w sposób pisemny wyraziła wolę przystąpienia do Klubu.

2. Przyjęcia nowych członków do Klubu dokonuje Zarząd Klubu w ciągu dwóch miesięcy od daty pisemnego wniosku złożonego w tej sprawie przez osobę zainteresowaną.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu, osoba zainteresowana ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej poinformowania o decyzji Zarządu Klubu złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Klubu (za pośrednictwem Zarządu Klubu), które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 5

1. Członek Klubu ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu;

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

4) korzystać ze wsparcia i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami regulaminowymi;

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.

2. Członek zobowiązany jest do:

1) przestrzegania niniejszego regulaminu, innych regulaminów i uchwał władz Klubu oraz aktów prawnych stanowionych przez władze Stowarzyszenia, w szczególności Statutu Stowarzyszenia;

2) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych Klubu;

4) reprezentowania Klubu na imprezach sportowych;

5) dbania o dobre imię Klubu.

§ 6

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia;

2) dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Klubu;

3) wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, innych regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu lub nie brania udziału w działalności regulaminowej Klubu.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 7

1. Sympatykiem Klubu jest każda osoba, która utożsamia się z celami działalności Klubu i chce reprezentować Klub na zawodach sportowych w szczególności poprzez wskazanie nazwy Klubu przy rejestracji oraz występowanie w stroju sportowym z logo (nazwą) Klubu.

2. Sympatyk Klubu na wniosek złożony jednemu z członków Zarządu Klubu ma prawo otrzymać w formie graficznej logo Klubu w celu umieszczenia na stroju sportowym.

3. Sympatyk Klubu zobowiązany jest do dbania o dobre imię Klubu.

4. Poza prawami i obowiązkami wymienionymi w ust. 2 i 3 sympatyk Klubu nie ma praw i obowiązków przypisanych członkom Klubu.

§ 8

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;

2) Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”.

§ 9

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, za wyjątkiem określonym w § 16 Regulaminu.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 10

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja członka Zarządu z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

§ 11

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd po każdym roku działalności jako sprawozdawcze i po dwóch latach jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.


§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków i programu działania Klubu;

2) wybór i odwoływanie Zarządu;

3) udzielenie absolutorium Zarządowi;

4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

6) ocenianie działalności Zarządu.

§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami regulaminowymi;

2) uchwalenie regulaminów związanych z działalnością Klubu i jego zmian;

3) uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań;

4) zwoływanie Walnego Zebrania;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Klubu;

6) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu;

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;

8) w szczególnych przypadkach wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwolnienie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;

9) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

10) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych;

11) współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w sprawach wymagających zatwierdzenia przez ten organ.

§ 15

Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 16

Uchwalenie Regulaminu Klubu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 17

W sprawach nie unormowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Statutu Stowarzyszenia.

Kim jesteśmy?

Nasze starty